Learn Japanese Alphabets »

Hiragana | Katakana


Learn to Type Japanese - Hiragana | Katakana


Learn Japanese Kanji Characters


「∼」で始まる訓読:


「∼」で始まる音読: