Chinese Characters Which Are Both Traditional and Simplified

The following table is a list of 4700 Chinese characters which are both traditional and simplified.

In other words, these characters could be unchanged when they are converted from traditional to simplified, except for the few cases that a traditional character can be converted to more than one simplified character.

These characters are first categorized by Pinyin, and then divided into 3 groups based on how often the characters are used.
  • Green: Most frequently used.
  • Blue: Less frequently used.
  • Gray: Rarely used.

Chinese Characters Which Are Both Traditional and Simplified

a

ai

an

ang

ao

ba

bai

ban

bang

bao

bei

ben

beng

bi

bian

biao

bie

bin

bing

bo

bu

ca

cai

can

cang

cao

ce

cen

ceng

cha

chai

chan

chang

chao

che

chen

cheng

chi

chong

chou

chu

chuai

chuan

chuang

chui

chun

chuo

ci

cong

cou

cu

cuan

cui

cun

cuo

da

dai

dan

dang

dao

de

deng

di

dia

dian

diao

die

ding

dong

dou

du

duan

dui

dun

duo

e

en

er

fa

fan

fang

fei

fen

feng

fo

fou

fu

ga

gai

gan

gang

gao

ge

gen

geng

gong

gou

gu

gua

guai

guan

guang

gui

gun

guo

ha

hai

han

hang

hao

he

hei

hen

heng

hong

hou

hu

hua

huai

huan

huang

hui

hun

huo

ji

jia

jian

jiang

jiao

jie

jin

jing

jiong

jiu

ju

juan

jue

jun

ka

kai

kan

kang

kao

ke

ken

keng

kong

kou

ku

kua

kuai

kuan

kuang

kui

kun

kuo

la

lan

lang

lao

le

lei

leng

li

lian

liang

liao

lie

lin

ling

liu

long

lou

lu

luan

luo

lv

lve

ma

mai

man

mang

mao

mei

meng

mi

mian

miao

mie

min

ming

mo

mou

mu

na

nai

nan

nang

nao

nen

neng

ni

nian

niang

niao

nie

nin

ning

niu

nong

nou

nu

nuan

nuo

nv

nve

o

ou

pa

pai

pan

pang

pao

pei

pen

peng

pi

pian

piao

pie

pin

ping

po

pou

pu

qi

qia

qian

qiang

qiao

qie

qin

qing

qiong

qiu

qu

quan

que

qun

ran

rang

re

ren

reng

ri

rong

rou

ru

ruan

rui

ruo

sa

sai

san

sang

sao

se

sen

seng

sha

shai

shan

shang

shao

she

shen

sheng

shi

shou

shu

shua

shuai

shuan

shuang

shui

shun

shuo

si

song

sou

su

suan

sui

sun

suo

ta

tai

tan

tang

tao

te

teng

ti

tian

tiao

tie

ting

tong

tou

tu

tuan

tui

tun

tuo

wa

wai

wan

wang

wei

wen

weng

wo

wu

xi

xia

xian

xiang

xiao

xie

xin

xing

xiong

xiu

xu

xuan

xue

xun

ya

yai

yan

yang

yao

ye

yi

yin

ying

yo

yong

you

yu

yuan

yue

yun

za

zai

zan

zang

zao

ze

zen

zeng

zha

zhai

zhan

zhang

zhao

zhe

zhen

zheng

zhi

zhong

zhou

zhu

zhua

zhuan

zhuang

zhui

zhun

zhuo

zi

zong

zou

zu

zuan

zui

zun

zuo

Background Information

There are two character sets in use in modern Chinese. Traditional Chinese is currently used in Taiwan and Hong Kong, while simplified Chinese is used in Mainland China and Singapore.

Simplified characters are derived from traditional characters. While there are offical rules for the simplification process, there is no official conversion list for all Chinese characters.

As a result, a lot of the conversion tools available on the internet is erroneous, especially for characters which are not frequently used.

Jump to Pinyin:

a ai an ang ao ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo da dai dan dang dao de dei deng di dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo e ei en eng er fa fan fang fei fen feng fo fou ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun ka kai kan kang kao ke kei ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu luan lun luo lüe ma mai man mang mao mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu na nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nuan nuo nüe o ou pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun ran rang rao re ren reng ri rong rou ru rua ruan rui run ruo sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo wa wai wan wang wei wen weng wo wu xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun ya yan yang yao ye yi yin ying yong you yu yuan yue yun za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo